Velg en side

Erfaringer

Må sees i sammenheng med oppstart

I oppstarten er det viktig at personalet:

 • får kurs (for eksempel med Margrethe W. Aasland), har faglige diskusjoner og drøfter problemstillinger. Dette bidrar til økt kunnskap og trygghet hos personalet.
 • får eierforhold til tema og tilpasser det sin egen barnehage.
 • tar inn over seg omfanget av vold og seksuelle overgrep.
 • jobber med holdningsendringer i personalgruppen.
 • oppretter ei arbeidsgruppe som har ansvar for oppstart, lager planer, årshjul og har oppfølging av videre arbeid.
 • skaffer fagbøker, barnelitteratur og materiell som passer til tema.
 • evaluerer opplegget underveis.

For å få til et godt foreldresamarbeid må barnehagen:

 • gi god informasjon på foreldremøter om hvorfor vi jobber med Æ E MÆ.
 • sende ut planer med opplegg for de ulike aldersgruppene.
 • ha god dialog i hverdagen med mulighet til å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger på tema. 

I gjennomføringen av det pedagogiske opplegget er det viktig:

 • å følge årshjulet slik at det er en progresjon i arbeidet og Æ E MÆ blir en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. 
 • å ha fokus på tema gjennom hele barnehageåret. Arbeidet evalueres, tilrettelegges og tilpasses ut fra barnehagens behov.
 • å tilpasse tema ut fra alder og størrelse på gruppen.
 • å lage planer slik at personalet vet hva som skal gjøres. 
 • å bruke konkreter, film og litteratur.
 • å ha tema jevnlig oppe til diskusjon. Barnehagen må ha planer for å videreutvikle arbeidet i form av kompetanseheving, tema på personalmøter og erfaringsdeling.
 • at Æ E MÆ er en naturlig del av barnehagens hverdag, som for eksempel i samtaler, påkledning, stellesituasjoner og måltider.
 • å vurdere når de ulike tema skal tas opp, noen må repeteres.
 • gi barna tid til å reflektere og bearbeide det som er blitt snakket om.