Velg en side

Kompetanseheving hos ansatte

Her finner du konkrete forslag til hvordan man kan oppnå økt kompetanse på vold og seksuelle overgrep hos ansatte i din kommune

Vold og overgrep mot barn er et tema det fortsatt er knyttet mye tabu til i samfunnet. Selv om hjelpeapparatet som helhet i økende grad retter innsats mot overgrep og vold, vil hver enkeltperson i hjelpeapparatet stå overfor komplekse utfordringer i møte med det enkelte barn og den enkelte familie. RVTS vest beskriver krefter i oss som ønsker å bagatellisere, bortforklare, fortie og ugyldiggjøre (RVTS vest)¹. Kripos har laget kampanjer om nødvendigheten av at fagpersoner må «tørre å tro»².

Et av hovedmålene i Æ E MÆ-modellen er at ansatte som gjennom sin jobb har mulighet til å forebygge og stoppe vold og seksuelle overgrep, skal ha høy kompetanse på temaet. Hver enkelt ansatt skal være trygg på å snakke om vold og seksuelle overgrep med sine kolleger, sine overordnede og i møte med det enkelte barn. Vi ønsker ansatte som gjenkjenner og overstyrer krefter i seg som ønsker å bagatellisere og bortforklare og på den måten tør å tro.

  • Alle ansatte i barnehage og skole gjennomfører e-læringskurset om vold og seksuelle overgrep hos Helsekompetanse.no Kurset er anslått å ta tre til fem timer. Hensikten er å gjøre ansatte i bedre stand til å avdekke vold og seksuelle overgrep, bli tryggere i rutiner for melding videre samt i oppfølging av utsatte barn. 
  • Alle ansatte som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser gjennomgår e-læringskurset «Ingen hemmeligheter – Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep».
  • Ansatte i skole og barnehage gis anledning til å lese faglitteratur på området. (Se anbefalte kilder).
  • Kommunen oppretter konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep. Dette forenkler fasen fra bekymring/mistanke til avdekking hos den enkelte ansatte og man får i større grad sikret at tiltak igangsettes med høy spesifisitet. I tillegg til dette, vil etater som jobber med vold og overgrep knyttes sammen og man sikrer gjensidig kompetanseutveksling. 
  • Årlige interne kursdager med foredragsholder som er spesielt kompetent på temaet. Sortland kommune har god erfaring med slike temadager, hvor vi har leid inn ekstern foredragsholder, sexolog Margrethe Wiede Aasland. Erfaringsmessig fører slike dager til et engasjement hos de ansatte og i perioden etter har man sett økt kontakt til konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep. 

Anbefalte kilder:

BOK Siri Søftestad Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Universitetsforlaget, 2018

BOK Carolina Øverlien Ungdom, vold og overgrep

E-læringskurs Ingen hemmeligheter. Helsekompetanse.no

E-læringskurs Vold og seksuelle overgrep mot barn. Helsekompetanse.no

1 RVTS Vest brukermanual for oppretting av nye konsultasjonsteam
2 Nettside: https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/strasak-2017/du-ser-det-ikke-for-du-tror-det/

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn