Velg en side

Kompetanseheving hos ansatte

Enhver ansatt som spør seg om et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, vil stå overfor komplekse utfordringer. Det kulturelle tabuet og vår egen vegring for å ta inn over oss, vanskeliggjør den grundige jobben som kreves. RVTS beskriver dette som at vi helst vil bagatellisere, bortforklare, fortie og ugyldiggjøre¹. Kripos har laget kampanjer om nødvendigheten av at fagpersoner må «tørre å tro»².

Ansatte som jobber med barn i en Æ E MÆ-kommune skal ha høy kompetanse på temaet vold og seksuelle overgrep. Hver enkelt ansatt skal være trygg på å snakke om temaet med sine kolleger, overordnede og i møte med det enkelte barn. Vi ønsker ansatte som gjenkjenner og overstyrer det kulturelle tabuet og som tør å tro, og derfra handler klokt. Under finner du konkrete tips til hvordan ansatte i din kommune kan oppnå en høy kompetanse på vold og seksuelle overgrep. Listen er ment som forslag og er langt fra uttømmende. 

E-læringskurs

Alle ansatte i barnehage og skole gjennomfører e-læringskurset om vold og seksuelle overgrep på nettstedet  Helsekompetanse.no Kurset er anslått å ta tre til fem timer. Hensikten er å gjøre ansatte i bedre stand til å avdekke vold og seksuelle overgrep, bli tryggere i rutiner for melding videre samt i oppfølging av utsatte barn.

FUNKSJONSHEMMEDE

Undersøkelser viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser  er langt mer utsatt for vold og seksuelle overgrep sammenlignet med funksjonsfriske barn og unge. Man ønsker derfor at alle ansatte som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelser har spesielt høy kompetanse på temaet. Som et minimum kan ansatte  gjennomføre e-læringskurset «ingen hemmeligheter» som ligger kostnadsfritt tilgjengelig hos Helsekompetanse.no.

Faglitteratur

 

Ansatte som jobber med barn har behov for spesifikk kunnskap om vold og seksuelle overgrep, men også en generell kunnskap om relasjonsbygging med barn. At alle barn har en trygg tilknytning til en voksenperson vil gi en indirekte beskyttelse for vold og overgrep i samfunnet.  Det finnes mye god, norsk faglitteratur om vold og seksuelle overgrep, og også om relasjonsbygging med barn. Se lenker lengre ned. 

Konsultasjons-team

Kommunen oppretter konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep. Dette forenkler fasen fra at en ansatt har en bekymring/mistanke og til eventuell avdekking. Man får også i større grad sikret at tiltak igangsettes med høy spesifisitet. Et konsultasjonsteam legger videre til rette for samarbeid mellom  etater som jobber med vold og seksuelle overgrep, sånn at man får sikret gjensidig kompetanseutveksling. 

kursdager

Kommunen arrangerer årlige kursdager med foredragsholder som er spesielt kompetent på temaet vold og seksuelle overgrep.  Erfaringsmessig fører slike dager til et engasjement hos de ansatte. I Sortland kommune har vi sett en økt kontakt til konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep i etterkant av slike kursdager.

Anbefalte kilder:

Bok: Se barnet innenfra. Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad 

Bok: Mikroseparasjoner. Tilknytning og behandling. Ida Brandtzæg, Lars Smith, Stig Torsteinson

Bok: Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Siri Søftestad

Bok: Ungdom, vold og overgrep. Carolina Øverlien

Bok: Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg

Nettkurs: E-læringskurs Ingen hemmeligheter. Helsekompetanse.no

Nettkurs: E-læringskurs Vold og seksuelle overgrep mot barn. Helsekompetanse.no

1 RVTS Vest brukermanual for oppretting av nye konsultasjonsteam
2 Nettside: https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/strasak-2017/du-ser-det-ikke-for-du-tror-det/

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn