Velg en side

Om Æ E MÆ

Bilde av ei lita jente som strekker armene i været

Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep.

Æ E MÆ er i sin helhet utviklet av Sortland kommune. I første omgang som prosjekt (2011-2015) støttet gjennom Fylkesmannen. Fra 2015 er alle tiltak en del av det ordinære tilbudet til innbyggere i Sortland kommune.

Vold og overgrep er ansett som et folkehelseproblem som står for en betydelig del av den totale sykdomsbyrde i befolkningen¹,². Dette er bakgrunnen for at Sortland kommune jobber aktivt forebyggende for bekjempelse av vold og overgrep. Sortland kommune mener et slikt forebyggingsarbeid skal være like selvsagt som eksempelvis arbeid med trafikksikkerhet.

I tråd med Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell³ og eksperter på temaet forebygging av seksuelle overgrep4, er Æ E MÆ utviklet som en helhetlig modell. I tillegg til et omfattende undervisningsopplegg, inneholder Æ E MÆ et system for foreldreinvolvering og kompetanseheving hos ansatte som jobber med barn. Sortland kommune mener det er behov for en slik helhetlig tilnærming for å få bukt med et omfattende samfunnsproblem.

Æ E MÆ har vekket oppmerksomhet i mange kommuner og fagmiljøer i hele landet. Mange ønsker å innføre hele eller deler av programmet i sin kommune og noen er også kommet godt i gang. I 2018 søkte derfor Sortland kommune økonomisk støtte for å gjøre Æ E MÆ tilgjengelig for også andre kommuner. Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet har alle bidratt med like beløp for å lage denne hjemmesiden. Hjemmesiden er nå tilgjengelig uten kostnad for alle som ønsker å bruke modellen. Sortland kommune har en klar policy på at ingen skal profittere på Æ E MÆ. Modellen og undervisningsmateriale som er utarbeidet av Sortland kommune, tillates kun brukt i ikke-kommersiell sammenheng.

Det er til nå ikke gjort studier på effekten av Æ E MÆ. Vi anmoder nye Æ E MÆ-kommuner om å planlegge en evaluering av tiltaket (se råd for evaluering av folkehelsetiltak hos FHI).

Med hjemmesiden Æ E MÆ håper Sortland kommune å kunne bidra til godt forebyggingsarbeid mot vold og overgrep i mange av landets kommuner.

Sammen skaper vi et samfunn av trygge og robuste barn

1 Andrews G et al. Child sexual abuse. In: Ezzati M, et al, eds. Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva, World Health Organization, 2004
2 https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/childabusefacts.pdf
3 https://www.psykologforeningen.no/Media/Files/foto_filer/foto-2013/bronfenbrenner
4 Wurtele, Sandy (2009). Preventing Sexual Abuse of Children in the Twenty-First Century: Preparing for Challenges and Opportunities. Journal of child sexual abuse. 18. 1-18. 10.1080/10538710802584650.

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn