Velg en side

oppstart

For å få et godt resultat og kvalitet på det arbeidet som skal gjøres rundt Æ E MÆ, må det jobbes på flere områder i personalgruppen. Kompetanseheving, eierforhold, engasjement og trygghet er sentrale begreper.

Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22. (Rammeplan for barnehagen, 2017 s. 13).

I rammeplan for barnehagen s 31 står det også at “barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser».

Hvordan opparbeider vi oss et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep? Hvordan kan dette forebygges og oppdages? Hvordan kan vi bidra til at barn blir kjent med kroppen sin, og utvikler bevissthet om egne og andres grenser?

Kompetanseløft i personalgruppen skal bidra til forståelse, engasjement og eierforhold til temaet. Kompetansen må økes på ulike måter og nivåer. Personalet må

 • ta innover seg at overgrep og vold virkelig kan skje.
 • kjenne til tegn og symptomer på vold og overgrep.
 • å kunnskap om hvilke konsekvenser det kan ha å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep.
 • få kunnskap om hvordan man kan møte, snakke og lytte til barns fortellinger.

Barn skal bli kjent med kroppen sin og utvikle bevissthet om egne og andres grenser. Personalet må opparbeide seg pedagogiske verktøy og erfaringer.
Kursdager der personalgruppen deltar er en god innfallsvinkel for å få et felles utgangspunkt og forståelse for temaet. Dersom ikke alle kan delta er det viktig at kunnskapen deles på personalmøter eller planleggingsdager. Sjekk ut hva som finnes av kurs, filmer, dokumentarer, nettkurs, ressurssider, artikler og litteratur. Lag en plan for hvordan Æ E MÆ  skal jobbes med i personalgruppen og på foreldremøter. Innholdet må være variert slik at ulike sider kommer frem.

For å lykkes når man skal komme i gang med Æ E MÆ må personalet forstå viktigheten av å jobbe med temaet. Det kan være vondt og vanskelig å ta innover seg at barn kan oppleve vold og seksuelle overgrep. For mange er tema tabu, og de ansatte kan sitte inne med ulike erfaringer som gjør det vanskelig å jobbe med dette. Det er derfor viktig å få kunnskap omkring fakta, hendelsesforløp og få høre sanne fortellinger. Alt dette bidrar til at flere sider blir belyst og kunnskapen og forståelsen øker.

Engasjement, eierforhold, felles forståelse og inkludering av personalet er nødvendig for det videre arbeidet. Det er spørsmål som skal besvares og tas stilling til.

 • Hva ønsker vi å ha fokus på, hva skal tema gjennom året være?
 • Hvordan skal vi organisere Æ E MÆ slik at det er gjennomførbart i barnehagen vår?
 • Hvilke benevninger skal vi bruke i forhold til kroppsdeler?

Bruk de pedagogiske aktivitetene og tema som allerede finnes i barnehagen for å implementere Æ E MÆ. Underveis vil flere spørsmål og problemstillinger dukke opp til nye diskusjoner og refleksjoner.

For å komme i gang med arbeidet kan man opprette en gruppe som utarbeider temaplanårshjul og Æ E MÆ perm for barnehagen.

Årshjulet skal sikre progresjon for at alle barna i barnehagen skal bli kjent med Æ E MÆ og de ulike tema. Alle planene må tilpasses hver enkelt barnehage. Bruk møter for å få eierforhold og felles forståelse til planene.

Planer skal videreføres til det praktiske arbeidet på avdelingene. Personalet må inspirere, dele erfaringer og lære av hverandre. Bruk av konkreter, bilder, litteratur, sang og musikk er gode hjelpemidler.

Tema som omhandler kroppen og følelser oppleves greit å jobbe med. Gode og vonde hemmeligheter, gode og vonde berøringer og hvordan vi blir til kan oppleves vanskelig. For å bli trygg er planlegging og forberedelser viktig. Øv på møter, del barna i grupper og samarbeid med andre når tema skal legges frem. For hver gang man gjennomfører et opplegg eller en samtale opparbeider man seg nye erfaringer.

Dialog og åpenhet med foreldregruppen er viktig. Send ut felles informasjon om Æ E MÆ ved oppstart.

På høstens foreldremøte kan man:

 • informere om rutiner og meldeplikt
 • legge frem planer, mål og det pedagogiske arbeidet
 • åpne opp for spørsmål og tilbakemeldinger

Foreldresamarbeid videre gjennom året:

 • informasjon på avdelingens planer og evalueringer.
 • dokumentasjon underveis.
 • på tema hvordan vi blir til, gode og vonde hemmeligheter og gode og vonde berøringer sendes det ut egen informasjon. Foreldrene får vite hva vi snakker om i barnehagen slik at de kan snakke med barna hjemme.