Velg en side

Forberedelse til undervisning for russen

Å gi undervisning om hva voldtekt er og hvilke konsekvenser dette har for gjerningspersonen, vil styrke russens kunnskap om hvilke grenser som gjelder i seksuelle relasjoner med andre og med sannsynlighet ha en forebyggende effekt mot at noen utsetter andre for overgrep.

Russetiden er for de fleste en tid med festligheter og mange felles aktiviteter. For mange skjer dette i sammenheng med at det konsumeres alkohol. I Kripos sin rapport om voldtektsituasjonen i Norge for 2017 fremgår det at festrelatert voldtekt er den største kategorien av anmeldte voldtekter. Festrelatert voldtekt skjer typisk i forbindelse med fest eller uteliv. Både fornærmede og gjerningsmann er som regel unge og overgrepene skjer etter at det er etablert en viss kontakt. Et typisk trekk er at begge parter har konsumert alkohol. Den fornærmede er ofte for beruset til å motsette seg voldtekten eller for beruset til å samtykke.

Det aller viktigste du formidler til Æ E MÆ-russen, er hvem de kan snakke med i etterkant av undervisningen (klassens lærer eller helsesykepleier). Vår erfaring er at det er sannsynlig at noen i etterkant varsler om overgrep. Som underviser må du derfor sikre at læreren er trygg på å ta i mot slik informasjon. Som et minimum bør lærere delta på Æ E MÆ-undervisningen, samt ha gjennomført nettkurset om vold og seksuelle overgrep fra RVTS på nettstedet Helsekompetanse.no. Årsaken til at dette fremheves, er at mange studier har vist at overgrepsutsatte ofte forsøker å fortelle om overgrepene, uten å bli trodd. Disse studiene har også vist at den gruppen mennesker som forsøkte å si i fra om overgrep, uten å få hjelp, rapporterer dårligere psykisk helse på sikt sammenlignet med gruppen som aldri forsøkte å si i fra.

Generelle anbefalinger for undervisningen

To som holder undervisningen
Vi anbefaler at det er to som holder Æ E MÆ-undervisningen for russen: en jurist og helsesykepleier som tilhører skolen. Bruk av jurist gir økt faglig tyngde og legitimitet til undervisningen. Det er en klar fordel om juristen har god kjennskap til strafferetten av hensyn til de mange spørsmål som elevene kan ha. Dette vil også redusere nødvendig tid til forberedelse. At skolens helsesykepleier er med, sikrer at elevene blir tryggere på å ta kontakt med denne i etterkant dersom de har behov for det. Helsesykepleieren er også en kjent person for de fleste elevene og dermed bidra til å skape en trygghet i undervisningssituasjonen. Helsesykepleieren har også en nærmere relasjon til skolen og klasseledelsen og har en viktig praktisk funksjon knyttet til planleggingen av undervisningen.

Helsesykepleiers rolle
Vi anbefaler at helsesykepleier som kjenner skolen står for planlegging og rammer for undervisningen:

  • Helsesykepleier står for kontakten med skolen og jurist for å finne tidspunkt for undervisningen. Vi anbefaler at dette skjer rundt januar måned, slik at undervisningen finner sted rett i forkant av russetiden.
  • Helsesykepleier finner egnet lokale for undervisningen, slik som auditorium eller filmsal. (Filmen har dårlige kontraster i noen scener).
  • Helsesykepleier innkaller jurist til samkjøringsmøte i forkant av undervisningen.
  • Helsesykepleier legger opp til at elevene kan snakke med henne i forkant, underveis i eller i etterkant av filmen.

Om undervisningen
Undervisningsmalen er lagt opp til en undervisningsøkt på 75 minutter. Dette inkluderer visning av filmen «Blikkfang» som varer i 18 minutter. Vi har beregnet en omtrentlig forberedelsestid for jurist til fire timer og helsesykepleier til 1,5 time. Dette innbefatter tid til å se filmen «Blikkfang» som er sentral i undervisningen.

På hjemmesiden ligger det en samling kilder til bakgrunnsinformasjon, som vil gi dere det dere trenger av oppdatert informasjon om temaet. Malen for timen ligger til utskrift og er ment for at dere kan ha med dere inn i undervisningsrommet. Malen er i wordformat, slik at dere kan fylle på med egne stikkord, etter hvert som dere blir mer kjent med temaet. Vi ber om at dere er tro mot opplegget, og følger malen slik den er satt opp. Juristen må være forberedt på mange spørsmål. Kjennskap til strafferetten også utover det som står i undervisningsmalen vil være en fordel.

Elevenes deltakelse
Det er ønskelig at elevene er mest mulig deltakende. Undervisningen bør derfor legges opp slikt at man starter med å stille åpne spørsmål til elevene om f.eks. hvordan de vil beskrive personene i filmen, betydningen av ulike momenter i en straffesak eller meningsinnholdet til ulike begreper i strafferetten. Dette vil også føre til at elevene må reflektere selv først. Svarene vil også gi juristen en forståelse av om det er enkelte emner som krever særskilt oppmerksomhet i fortsettelsen. Hvis klassen er stille, kan man søke å gå over til mer konkrete ja/nei spørsmål og be om respons ved nikk eller risting på hode og gradvis gå over til spørsmål som krever et mer utførlig svar og en refleksjon. Vår erfaring er at aktiv bruk av handlingen fra filmen «Blikkfang» for å illustrere temaene juristen gjennomgår gjør det enklere for elevene å delta aktivt med spørsmål og refleksjoner. Vår erfaring er videre at det ikke bør være mer enn 35-45 elever i en undervisningstime for å oppnå god deltakelse fra elevene. Hvis flere klasser skal ha felles undervisning kan det også gi bedre deltakelse om det er klasser hvor elevene kjenner hverandre. For å sikre at flest mulig av elevene møter til undervisningen anbefaler vi at undervisningen ikke legges til første eller siste time på en skoledag, og heller ikke på fredager.

Elevene kan spørre om hva de ønsker, og det er viktig at underviserne tar godt i mot alle spørsmål. Spørsmål som bærer preg av å skulle være morsomheter og usakligheter må raskt avvises. Juridiske spørsmål som er litt på siden av tema kan stjele mye tid om man går inn i dem, men kan samtidig ha en nær tilknytning til tema og være viktige for elevene. Juristen bør derfor ha et bevisst forhold til at slike spørsmål vil dukke opp og vurdere om det er forsvarlig å bruke tid på disse sett i sammenheng med temaene som gjenstår og hvor sterkt elevenes fokus eller usikkerhet er rundt dette.

Lærerens rolle
Klassens lærere bør være tilstede og følge hele undervisningstimen. Lærer vil da vite hva som har vært tema og kan lettere svare på spørsmål eller ta del i diskusjoner med elevene om temaene i etterkant. Lærer vil også lettere kunne fange opp om det er elever som har behov for å snakke med noen om disse temaer og det kan være en trygghet for eleven å vite at lærer har vært tilstede på undervisningen.

Vi håper undervisningsmaterialet Æ E MÆ blir nyttig for deg og ønsker deg lykke til!

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn