Velg en side

vennskap, livsmestring og helse

Æ E MÆ handler om å forebygge vold og seksuelle overgrep. I barnehagen vil dette skje på følgende måte:

 • i hverdagssituasjoner, temaarbeid og gjennom ulike aktiviteter.
 • gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving av personalet.
 • i samarbeid med foreldrene.

For å jobbe mot målene vil vennskap, livsmestring og helse være sentrale. Disse områdene skal gi grunnlag for å skape et best mulig læringsmiljø. Barnehagen skal legge til rette slik at alle barn opplever livsglede, trivsel, egenverd og mestring.

Barnehagen skal bidra til at 

 • barna blir glad i egen kropp og ha respekt for andres kropp.
 • barna blir kjent med følelser.
 • barna blir kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne.
 • barna lærer seg å si fra og sette grenser.
 • barna får kjennskap til gode og vonde hemmeligheter.
 • barna får kjennskap til gode og vonde berøringer.
 • barna blir kompetente til å snakke med noen og fortelle om vanskelige ting.
 • barna får kunnskap om hvordan vi blir til.
 • personalet blir kompetente til å snakke med barn om vanskelige ting.
 • personalet kompetente til å se endringer i barns adferd.

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i et positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (Rammeplan for barnehagen 2017, s.19).

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelse og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. (Rammeplan for barnehagen 2017, s. 13).

Det er viktig å ha fokus på vennskap gjennom hele barnehageåret. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Dette er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen. Gjennom å etablere struktur og trygge rammer i hverdagen vil barna oppleve at det skapes rom for å si fra på godt og vondt. De voksne må ha fokus på relasjoner i barnegruppen, legge til rette for gode lekesituasjoner og sørge for at barna knytter vennskap på kryss og tvers av kjønn og alder. Barn som har noe på hjertet vil ha lettere for å si fra dersom de føler seg trygge, og vanskelige samtaler kan lettere gjennomføres.